Teminat mektubu yerine kefalet sigortası

1 Şubat itibariyle yürürlüğe giren Kefalet Sigortası Genel Şartları, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlandı. Bundan sonra sigorta şirketleri 8 farklı teminat vererek borca kefil olabilecek. Teminat mektupları yerine de geçecek olan uygulama, ihalelerde devlet tarafından da kabul görüyor

Kefalet Sigortası, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi riskine karşı borçluya kefil olarak, poliçede belirlenen lehtara teminat sağlayacak. Sigortacı bu sigorta sözleşmesi çerçevesinde teminat sağladığı borcun ödenmemesi durumunda lehtara ödeme yapacak.

Sigorta yaptırmak isteyen taraf, sigorta koruması elde etmek üzere bizzat kendisi sigorta yaptırabileceği gibi, bir başkası da onun lehine sigorta yaptırabilir. Başkası lehine yapılan sigortada, sigorta ettiren için öngörülen yükümlülükler, borçlu için de geçerli durumda.

Kefalet sigortası bankaların verdiği teminat mektubu yerine geçecek, kefil gerektiren tüm işlemlerde sigorta poliçesi kullanılacak.

Sigortacıya hesap özetleri sunulacak

Sigortacının borçluya kefil olması bazı koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak gerçekleşiyor. Sigorta ettiren, sigortacıya en son yıla ait hesap özetleri ile varsa bağımsız denetim raporunu sunacak. Yıllık hesap özetleri öngörülen tarihte tamamlanmadığı takdirde, sigorta ettirenin bir ön bilançoyla, gelir tablosu sunması mümkün kılınıyor. Ancak bu durum sigorta ettirenin yıllık hesap özetini sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak. Bununla birlikte sigorta ettiren, sigortacının talebi üzerine konuya ilişkin gerekli açıklamaları yapmakla birlikte nakdi, gayri nakdi kredi ilişkilerini ve teminat verilmesi kararını etkileyebilecek önemli ölçüdeki değişiklikleri sigortacıya bildirmekle ve sigortacıya bildirmeksizin üçüncü şahıslara aktifleri üzerinde teminat vermemekle yükümlü olacak.

Sigortacı, lehtara karşı borçluya doğrudan kefalet yoluyla kendisi kefil olabileceği gibi, dolaylı kefalet yoluyla banka, kredi garanti kuruluşları veya diğer finans kuruluşlarının borçlunun yükümlülüğü için lehtara karşı kefil olmalarına bağlı teminat sağlayacak. Sigortacının doğrudan kefalete ilişkin yükümlülükleri dolaylı kefalet için de geçerli durumda.

‘Surety’ ve ‘bonding’ isimleriyle de tanınan Kefalet Sigortası şartlarınca, sigortacı poliçede belirtilen tazminat tutarı kadar ödeme yapacak ve ödediği tazminat tutarınca hukuken lehtar yerine geçecek. Bu sayede de lehtarın borçluya karşı olan haklarına sahip olacak.

Sigortalı borcu ödemek zorunda

Sigortalı, borcunu sigortalı değilmişçesine ödemek için elinden geleni yapacak. Borcun ödenmemesi ve kefaletin devreye girmesi karşısında, kefaletin paraya çevrilmesine, sebebine, miktarına veya bakiyesine ilişkin sigortacıya savunma ya da itirazda bulunamayacak. Döviz cinsinden kefalet senedi düzenlenmiş olması durumunda, sigortacının tercihine göre, belirlenmiş olan döviz kuru cinsinden veya kefaletin, sigortacı tarafından belirlenecek TL karşılığını ödeyecek.

Taraflar, poliçede işin niteliğine uygun olarak özel şartlar kararlaştırabilecek. Aynı zamanda sigortacı, devam eden sigorta sözleşmesini; lehtara karşı yükümlülükleri saklı kalmak şartıyla, bir ay önceden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle sona erdirebilecek.

Sigorta 8 farklı teminat sunuyor

Buna göre kefalet sigortası; ihale, proje ya da mal ve hizmet ticareti kapsamında avans ödeme alan tarafın, lehtara karşı yükümlülüklerini getirmemesi ve avansın geri ödenmemesi riskine karşı avans ödeme teminatı, inşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlayacak imalat/bakım/onarım teminatı, kefalet senedinde ismi belirtilen çalışanların hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi eylemleri nedeniyle, işverenin zarar görmesine karşı teminat sağlayacak emniyet suistimal teminatı, vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehtar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen gümrük ve mahkeme teminatı gibi teminatlardan oluşacak.

Bu kapsamların yanı sıra; sigorta ettirenin ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihaleyi kazanması halinde sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçmesi, ihale kapsamında sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı ihaleye katılım teminatı, tüm taşeronlara ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmamasına karşı ödeme teminatı bulunuyor.

Proje sahibinin yükümlülüklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde gerçekleştirmemesi riskine karşı sigortacı yeni bir yüklenici ile anlaşıp işin tamamlanmasını sağlayan performans teminatı ve borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri gerektiği şekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlayan sözleşme teminatı bu sigorta kapsamında sunulacak. 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe giren Kefalet Sigortası Genel Şartları’na, Türkiye Sigorta Birliği’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir